Polityka prywatności

Przetwarzanie Państwa danych osobowych

Na podstawie przepisu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest ITBIOTIC Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 65A/100A, 43-190 Mikołów, NIP: 9542825687 REGON: 388536263.
 2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 3. Punkt kontaktowy – do kontaktu z Administratorem: ul. Żwirki i Wigury 65A/100A, 43-190 Mikołów, e-mail: kontakt@dyrektywa-nis2.eu  
 4. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, PESEL, NIP, REGON, KRS, adresu siedziby i zamieszkania, danych kontaktowych (w tym adresu e-mail i numeru telefonu) przetwarzane będą:
 1. dane osobowe podane przez Pana/Panią dobrowolnie Administratorowi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ) RODO – przez okres pozostawiania przez Pana/Panią z Administratorem w kontakcie zainicjowanym czy to przez Pana/Panią, czy to przez Administratora, lub do dnia wycofania przez Pana/Panią zgody, jeśli takowe odwołanie nastąpi;
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w razie, gdyby w wyniku wzajemnych kontaktów została zawarta między Panem/Panią a Administratorem umowa lub inny stosunek cywilnoprawny lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy – przez okres aż do pełnego wykonania obowiązków wynikających z umowy lub innego stosunku cywilnoprawnego przez obie strony oraz upływu okresu gwarancji i/lub rękojmi, jeżeli te uprawnienia przysługując którejkolwiek ze Stron w ramach umowy lub innego stosunku cywilnoprawnego przez obie strony;
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na Administratorze związany z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 4. jeżeli jesteście Państwo osobą fizyczną reprezentującą osobę prawną lub jednostkę organizacyjną będącą stroną umowy lub podejmującą działania przed zawarciem umowy, a także pracownikiem lub współpracownikiem takiej osoby prawnej lub jednostki, uczestniczącym w zawieraniu lub realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegający na działaniach związanych z ustaleniem warunków zawarcia umowy z kontrahentem oraz ułatwieniu komunikacji związanej z jej wykonaniem, a także ustaleniem osób odpowiedzialnych za realizację i uprawnionych do kontaktów w ramach wykonywania umowy – przez okres aż do pełnego wykonania obowiązków wynikających z umowy lub innego stosunku cywilnoprawnego przez obie strony oraz upływu okresu gwarancji i/lub rękojmi, jeżeli te uprawnienia przysługując którejkolwiek ze Stron w ramach umowy lub innego stosunku cywilnoprawnego przez obie strony;
 5. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. w celu wynikającym z naszych prawnie uzasadnionych interesów) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania prawnych, obrony przed roszczeniami – dane zostaną usunięte po upływie okresu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a upływie czasu, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane.
 1. Dane osobowe mogą być, z zachowaniem określonych przepisami prawa wymagań w tym zakresie, przekazywane podmiotom trzecim, w tym podmiotom przetwarzającym i odrębnym administratorom działającym na zlecenie Administratora lub wspólnie z Administratorem i uczestniczącym w imieniu Administratora lub wspólnie z Administratorem w procesach przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności podmiotom wykonujące na rzecz Administratora usługi kadrowe i księgowe, konsultacyjne, prawne, usługi utrzymania infrastruktury IT.
 2. Jeśli zaznaczyli Państwo, że poszukują także konsultacji prawnej – dane osobowe zostaną przekazane także spółce Palka Dąbroś Adwokaci i Doradcy Podatkowi spółka partnerska, nr KRS 0000831784.
 3. Osobom, których dane osobowe dotyczą przysługuje prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także – w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, również prawo żądania ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przeniesienia danych. 
 4. Osobom, których dane dotyczą przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adresy wskazane w niniejszej informacji.
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w sytuacjach, w których związane to będzie z przetwarzaniem tych danych z wykorzystaniem środków technicznych dostarczanych przez podmioty trzecie, których centra danych zlokalizowane są poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 7. Podanie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, PESEL, NIP, REGON, KRS, adresu siedziby i zamieszkania, danych kontaktowych (w tym adresu e-mail i numeru telefonu) jest obowiązkowe o tyle, o ile Pan/Pani lub reprezentowana przez Pana/Panią osoba prawna lub jednostka organizacyjna będąca stroną umowy będzie podejmować czynności prowadzące do zawarcia umowy z Administratorem lub taką umowę zawrze, a niepodanie tych danych może skutkować brakiem zawarcia umowy. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 8. Dane osobowe nie będą podstawą wydawania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania.